GOOD TOPUP

  

เรียน สมาชิก บริษัท กู๊ด ท๊อปอัพ จำกัด(มหาชน) ทุกท่าน เนื่องด้วยบริษัทฯ กำลังจัดทำข้อมูลเพื่อส่งมอบกับผู้ซื้อกิจการ โดยจะมีผู้บริหารงานชุดใหม่ในการดำเนินกิจการต่อ เพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลผิดพลาดในฐานข้อมูลยอดเงินคงเหลือของสมาชิกทั้งหมด การรวบรวมข้อมูลในการ ส่งมอบให้กับเจ้าของกิจการรายใหม่นั้น อาจใช้เวลาหลายวันเพราะมีเอกสาร และรายละเอียดที่ผู้บริหารใหม่ต้องทราบค่อนข้างมาก แต่จะเร่งรัด ให้มีการดำเนินงานโดยเร็วที่สุด ขอให้สมาชิกทุกท่านติดตามข่าวสารจากบริษัทเท่านั้น ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ บริษัท กู๊ด ท๊อปอัพ จำกัด(มหาชน)

เข้าสู่ระบบอนาคตสดใส
ก้าวไปกับเรา